ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

I.Основни положення Настоящата политика е изготвена и изцяло съобразена с изискванията на Регламент (EC) 2016/679 за защита на личните данни (Общ регламент относно защитата на данните"), който се прилага от 1 септември 2020 г. и има за цел да разясни какви лични данни се събират от потребителите, ползващи Интернет сайта на ‘’ Кайзен ЕМ" ООД, ЕИК 205060672 - www.grano.bg, за какви цели, на какво основание, за какъв срок се съхраняват данните и какви мерки за защита с предприело нашето дружеството- администратор. ,,Кайзен ЕМ " ООД си запазва правото да променя тази Политика за защита на личните данни по всяко време, само актуалната версия винаги ще бъде намерена на нашия сайт. В случай, че в нея бъдат направени промени, които значително променят практиката ни за защита на личните данни, ние ще ви уведомим по електронната поща или ще публикуваме известие на нашия сайт, преди промяната да влезе в сила.

II. Понятия и дефиниции ,,Администратор" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на ЕС или в правото на държава членка; ,,Дружество“ означава,,Кайзен ЕМ" ООД, ЕИК 205060672 „Лични данни" означава всяка информация, която директно идентифицира или е в състояние да идентифицира дадено физическо лице - три имена, дата на раждане, електронна поща, адрес и т.н.; ,,Обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване; ,,Сайт" означава домейн (интернет адрес) www.grano.bg и неговите поддомейни; „Субект на данни" е физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или Непряко, чрез идентификатор/имс, идентификационен номер, данни За местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност; ,,Съгласие на субекта на данните" означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързанитес него лични данни да бъдат обработени; „Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични Данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни; Основанията за обработване на лични данни, съгласно Общия регламент относно защитата на данните, са: Основанията за обработване на лични данни, съгласно Общия регламент относно защитата на данните, са: съгласие на субекта на данни - за всяка конкретна цел се дава отделносъгласие; изпълнение на договор: законово задължение; защита на жизненоважни интереси на субекта или на друго лице; задача в обществен интерес; законни интереси на администратора или трета страна.

III. Кога събираме Вашите лични данни? Когато правите поръчки през нашия Сайт, по телефона, посочен на Сайта, по скайп или чрез безплатното ни мобилно приложение: Когато се свързвате с нас по телефона, по имейл, чрез социални медии (Инстаграм, Туитър, Фейсбук) или чрез нашия Сайт; Когато се абонирате за нашия бюлетин (за целите на директния маркетинг); Когато кандидатствате за работа при нас.

IV. Какви лични данни събираме? Когато правите поръчки през Сайта, изискваме да направите първо регистрация, като предоставите Вашите имена, адрес за доставка, телефонен номер и имейл адрес. С регистрирането ви на Сайта и въвеждането на изискуемите данни Вие предоставяте съгласието си за събиране, ползване н обработка на личните Ви данни, които доброволно въвеждате, за целите, упоменати по-долу в настоящата Политика; Когато правите поръчки по телефона, изискваме да предоставите коректно Вашите имена, телефонен номер и адрес за доставка, за да може да изпълним поръчката; Когато правите поръчки по скайп, изискваме Вашите имена, адрес за доставка, телефонен номер и имейл адрес: Когато правите поръчки чрез безплатното ни мобилно приложение, изискваме Вашите имена, адрес за доставка, телефонен номер и имейл адрес: Когато се абонирате за нашия бюлетин, изискваме Вашия имейл адрес; Когато кандидатствате за работа при нас чрез нашия Сайт, изискваме като информация Вашите имена, телефонен номер, град, дата на раждане и имейл адрес: От нашия Сайт можем да съберем адреса на вашия интернет протокол ("IP") и действията на потребителя, случили се на Сайта. За какви цели използваме личните Ви данни? Събираме и използваме лични данни предимно за директни продажби, директен маркетинг и обслужване на клиенти. Също така събираме данни за лица, търсещи работа или работещи в нашето Дружество. Може да използваме личните Ви данни за следните цели: Изпращане на маркетингови съобщения, за които сте се съгласили. Те могат да включват информация за нашите продукти, услуги и промоции на продуктите. За целите на изпращане на тези съобщения първо изискваме Вашето изрично съгласие за абониране за бюлетин, като Ви предоставяме възможност по всяко време да се откажете от получаване на маркетингови материали. Изпълнение на поръчки за доставка на избран от Вас продукт, респ. предоставянето на услугите и на продуктите, които искате чрез Сайта - напр. online поръчки, продажба и дистрибуция на продуктите и на услугите, които се предоставят от Дружеството изключително чрез Сайта; Отговаряне на запитвания, коментари и всякакви въпроси през формата ,,Свържете се с нас" или „Пишете ни в чата", публикувани на Сайта; Проследяване на входящите заявки за поръчки (поддръжка на база клиенти,имейли, чатове или телефонни обаждания); Изпълнение на договорни задължения във връзка с доставката на продуктите и услугите, които предлагаме, като например потвърждение на поръчката, издаване на фактура и др.; Уведомление за преустановяване на услугите ни: Обработване на кандидатури за подбор на персонал във връзка с обявени свободни позиции на Сайта. Събирането на лични данни се извършва въз основа на съгласие от субекта на данните чрез попълване на декларации за поверителност". Индивидуалните съгласия ще бъдат съхранявани и документирани в нашите системи, като ще бъдат взети всички технически и организационни мерки за сигурност.

V. Колко време съхраняваме Вашите лични данни? Съхраняваме лични данни толкова дълго, колкото е необходимо във връзка целта, за която същите се обработват. Същевременно, следим за точно своевременно отговаряне на Вашите искания във връзка с упражняване на правата Ви като субекти на лични данни, посочени по-долу, за спазване на законовите изисквания за срока на съхранение на данните съгласно приложимото законодателство или за необходимостта за управление на данните във връзка с евентуални правни претенции. VI.Имате следните права по отношение на личните Ви данни: Право на информация - това право означава да бъдете ясно информирани кой с администраторът на лични данни: защо ще използва личните Ви данни (за какви цели); категориите лични данни, които се обработват правното основание за обработката на данните Ви, колко дълго ще се пазят данните Ви и т. Право на достъп до личните Ви данни, включително правото да получите копие сме при нас лични данни; Право да поискате коригиране на неточни или неактуални Ваши лични данни: Право да поискате изтриване на личните Ви данни (правото да бъдеш забравен) - когато личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие, когато сте възразил срещу обработването, когато обработването с незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. Следва да имате предвид, че може да откажем да заличим личните Ви данни по някоя от следните причини: (i) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; (ii) за спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора; (iii) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; (iv) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции: Право на поискаме ограничаване на обработването на личните Ви данни - (i) когато считате, че личните Ви данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът да провери точността на личните ви данни; (ii) когато обработването на личните Ви данни с неправомерно, но не желаете те да бъдат изтрити, а желаете само да бъде ограничено използването им; (iii) когато администраторът не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но вие, като субект на данните, ги изискваме за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; (iv) когато сте възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните преимущество пред интересите ви: основания на администратора имат Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни - следва да посочите основанията, на които възразявате срещу обработката на данни; Право да оттеглите съгласието си по всяко време - за целта следва да изпратите съобщение до администратора или да следваме следните инструкции: Влезте във Вашия профил в нашия сайт или приложение и отметнете желаните опции в Настойки за поверителност: Право да възразите cpeщy обработване видеонаблюдение; dannume Право да възразите срещу директния маркетинг - за целта следва да изпратите съобщение до администратора или да следвате следните инструкции. Влезте във Вашия профил в нашия сайт или приложение и отметнете желаните onu s Настойки за поверителност. От получаване на нашия бюлетин можеме да се откажете и като последвате съдържащата се в него връзка, която Ви дава опция за отказ от получаване на подобни съобщения; не сте длъжни да сочите основание за възражението; Право на преносимост на данните - това означава, че можете да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор на Данни възпрепятстване. В обхвата на това правото на преносимост попадат: 1) без лични данни, които засягат субекта на данните и 2) лични данни, които субектът на данните ни е предоставил (например, данни за акаунт - адрес за кореспонденция, потребителско име, възраст, които са предоставени чрез онлайн формуляр). Тази последна категория данни не включва данните, създадени от администратора на данни (с използване на наблюдаваните данни или на пряко предоставените входни данни), като потребителски профил, създаден чрез анализ първичните данни, събрани от на интелигентно измервателно устройство; Право да подадете жалба до надзорния орган, когато считате, че правата Ви като субекти на данни са нарушени - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул.,,Проф. Цветан Лазаров" No 2 (www.cpdp.bg). За упражняване на горните права моля изпратете съобщение/искане до Длъжностното лице по защита на данните (ДЛ3Д) на следния електронен адрес: gdpr@dominos.bg. Молбата/искането трябва да включва всички детайли относно субекта на данни, вида на личните данни, целта, за която същите са предоставени и всяка друга информация, която ще помогне на администратора да локализира и идентифицира личните Ви данни. ДЛЗД може да изиска допълнителна информация, включително такава, свързана с уточняване на самоличността на субекта, вида лични данни или обработващите дейности, за които се отнася искането. Имате право да получите отговор в рамките на 1 месец от подаване на искането (освен в случаите на искане за изтриване на данните, когато администраторът е длъжен да Ви отговори без ненужно забавяне), като този срок може да бъде удължен до два месеца по преценка на ДЛЗД.

VII. Използване на бисквитки Използваме бисквитки“ с цел събиране на информация за по-ефикасно функциониране на Сайта. Бисквитките и подобни технологии ни помагат да приспособяваме нашия Сайт към вашите лични нужди, както и да откриваме и предотвратяваме заплахи и злоупотреби със сигурността на информацията. При използването на бисквитки се събира стандартна информация от уеб браузъра Ви, като например тип на браузъра и език на браузъра; адреса на вашия интернет протокол ("IP") и действията, които предприемате в Сайта, като например разглежданите Сайта и кликванията върху връзките. Вие можете да решите дали да приемете бисквитките или не, респ. да настроите браузъра си така, че да Ви уведомява всеки път, когато се получава бисквитка. Бисквитките могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на браузъра или браузърът да бъде настроен така, че да отхвърля автоматично всички бисквитки. Моля да имате предвид, че ако отхвърлите използването на бисквитки, това може да попречи на правилната работа на Сайта, респективно да се влоши качеството на услугата.

VIII. Предават ли се Вашите данни? Ние не споделяме, предаваме, разпространяваме или разкриваме Вашите лични данни на трети страни, без да имаме Вашето изрично съгласие, освен ако това се изисква от закона или с необходимо за защита на правата и законните интереси на нашето Дружество (след правилна преценка дали същите имат преимущество над Вашите права и интереси), или е необходимо за целите на съдебен процес. Като администратор на данни ще направим всичко възможно, за да гарантираме, че Вашите лични данни ще бъдат защитени и ще бъдат третирани като строго поверителни. За всякакви въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на следния имейл: Hey@grano.bg Бул. Черно Връх 69, София.